ค่ายเยาวชนผู้เสียสละ

วันที่ ๑๗ – ๒๓ พ.ย. ๑๕๕๔
ณ เฮือนศูนย์สูญ หมู่บ้านราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี
เป้าหมายของค่าย : สร้างจิตสำนึก ฝึกกู้วิกฤติ มีจิตอาสา


องค์ความรู้
แปรรูปอาหารจากผักน้ำพื้นบ้าน การเกี่ยวข้าว
ทำลูกระเบิดสันติภาพ(จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย)
การปลูกทานตะวัน การทำน้ำยาเอนกประสงค์
การฟื้นฟูชุมชนหลังจากน้ำท่วม การทำแพปลูกผัก
การเพาะถั่วงอก การทำงานเป็นทีม
การนำเสนอผลงาน กระบวนการกลุ่ม

แนวคิดในการจัดการเรียนรู้
หัวข้อธรรมประจำวัน => ฝึกประสบการณ์จริง => ตรวจสอบตนเองกับหัวข้อธรรม(จดบันทึก)
=> บันทึกองค์ความรู้ => สรุปบทเรียน =>นำเสนอ => นักบวชอธิบายเพิ่มเติม(สรุปก่อนนอน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แต่ละวันจะมีกลุ่มนักเรียนบริหารกิจกรรมประจำวันโดยผลัดกันทุกกลุ่ม มีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมทั้งวันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กำหนดการค่าย

พุธ ๑๖ พ.ย. ๕๔
๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ ปฐมนิเทศ โดย สมณะเด่นตะวัน ที่ชั้นล่างเฮือนศูนย์สูญ

พฤหัส ๑๗ – พุธ ๒๓ พ.ย. ๕๔
๐๔.๔๕ ตื่นตา
๐๕.๐๐-๐๖.๐๐ ตื่นใจ
๐๖.๐๐-๐๖.๑๕ ตื่นตัว อุ่นเครื่อง
๐๖.๑๕-๐๘.๔๕ อัดพลังบริสุทธิ์ สร้างจิตสาธารณะ
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ พุงยิ้มอิ่มเอม+ ๕ส.
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ สร้างรอยหยักในสมอง
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ อัดพลังบริสุทธิ์สร้างจิตสาธารณะ
๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ พุงยิ้มอิ่มเอม+๕ส.
๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ เสริมพลังปัญญาสรุปบทเรียน

การตั้งชื่อกลุ่ม สะท้อนเนื้อหาของความเป็นผู้เสียสละ(๒-๓ พยางค์)

ช่วงตื่นใจ เป็นการตั้งโจทย์สำหรับเยาวชนในแต่ละวัน โดยท่านสมณะเป็นผู้คัดสรรหัวข้อธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเป็น ผู้เสียสละและอธิบายความหมาย

การเก็บข้อมูล แต่ละกลุ่มจดบันทึกหัวข้อธรรมและความหมายในช่วงตื่นใจและองค์ความรู้ในช่วงอัดพลังบริสุทธิ์เพื่อเป็น ข้อมูลในการสรุป

อัดพลังบริสุทธิ์ เป็นการสร้างจิตสาธารณะด้วยการลงมือปฏิบัติการจริง ในพื้นที่จริง เพื่อฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำท่วมและ ประเมินผลตามแบบประเมินการปฏิบัติการฐานงาน

สร้างรอยหยักในสมอง รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

สรุปบทเรียน นำข้อมูลที่จดบันทึกทั้งวันมาเปรียบเทียบกับหัวข้อธรรมประจำวัน สรุป ๑ ช.ม. และนำเสนอในรูปแบบของ Mind map กลุ่มละ ๕ นาที ท่านสมณะสรุปบทเรียน ๓๐ นาที

การประเมินผล อัดพลังบริสุทธิ์(ฐานงาน) ประเมินตนเองและแม่ฐานประเมิน
๕ ส. ประเมินตนเอง กลุ่มบริหารกิจกรรมประจำวันและคุรุประเมิน
สรุปบทเรียน ประเมินตนเอง กลุ่มอื่นประเมินและสมณะประเมิน
กลุ่มบริหารกิจกรรมประจำวัน กลุ่มเพื่อนประเมินและสมณะประเมิน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

  • จำนวนการคลิกสุงสุด

    • ไม่มี
%d bloggers like this: